7 Ekim 2012 Pazar

Filyos Hisarönü Dalga Verilerinin Yayap Sinir Ağları, Arima Modelleri ve Melez Modeller ile Tahmini


Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans Tezi
MART 2010
ANKARA
Turan GÜZEL

Filyos Hisarönü Dalga Verilerinin Yayap Sinir Ağları, Arima Modelleri ve Melez  Modeller ile Tahmini

Özet :

Zaman serilerinin çözümünde birçok yaklaşım kullanılmaktadır. Kıyı yapılarının projelendirilmesinde, özellikle proje sahasında yapılan ölçümlerden elde edilen verilerin kullanılması yapılacak projenin devamlılığı açısından önemlidir. Bu çalışmada planlanan Filyos Limanı için yörede yapılan dalga yüksekliği ölçüm verileri  kullanılmıştır. Bu verilerin oluşturduğu zaman serisi elde olmayan sebeplerden dolayı kesintilere uğramıştır. Eksik kalan dalga yüksekliği verileri Yapay Sinir Ağları, ARIMA Modelleri ve Melez Modeller kullanılarak tamamlanmıştır. Yapay Sinir Ağı Modeli seçilen zaman serisine en iyi uyumu sağlamasına rağmen, ARIMA Modeli diğer serilere Yapay Sinir Ağı modelinden daha yakın sonuçlar verdiğinden dolayı göz ardı edilmemelidir.

Abstract:

Many approaches are used in the solution of time series. Especially measurements of projects field of the data use during projecting coastal structures. This is important for term of continuity of structures. In this study, wave height data are taken in Filyos Harbor field. These wave heights are created time series. This time series are disrupted by unaccountable causes. Missing wave heights are completed by using Artificial Neural Network Model, ARIMA Model and Hybrid Model. Artificial Neural Network Model is best fit to provided selected time series. Although ARIMA Model is more provide results then Artificial Neural Network Model to the other series.

FannTool;

...
Çalışmada, STATGRAPHICS Centurion programı ARIMA modellemeleri için
ve FannTool programı yapay sinir ağı modellemeleri için kullanılmıştır.

...

0 yorum:

Yorum Gönder